Powrót do opisu metody

  info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najbardziej podstawowe pojęcia i typowe nazewnictwo związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka podstawowe zasady etyczne obowiązujące przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawy teoretyczne metod i technologii stosowanych w działalności zawodowej
Działalność gospodarcza zasady prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka zasady etyczne obowiązujące w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
Działalność gospodarcza standardy prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa
Etyka podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w pogłębiony sposób podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej w powiązaniu z innymi dziedzinami

trendy rozwojowe w dziedzinie działalności zawodowej
Etyka zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najnowsze osiągnięcia w zakresie nauk tworzących podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najbardziej podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
wybrane teorie wyjaśniające zjawiska i procesy odnoszące się do działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z działalnością zawodową
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
teorie dotyczące zjawisk i procesów w pogłębiony sposób, umożliwiający przezwyciężanie ograniczeń wynikających z właściwości stosowanych materiałów, metod i technologii
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najnowsze teorie dotyczące zjawisk i procesów umożliwiające opracowywanie nowych materiałów, metod, technologii i produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie sposoby wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy

debata swobodna - (użycie mało prawdopodobne)
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady bhp odnoszące się
do wykonywanych czynności zawodowych

debata swobodna - (użycie mało prawdopodobne)
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie metody i technologie związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady i procedury bhp odnoszące się
do wykonywanych działań zawodowych

debata swobodna - (użycie mało prawdopodobne)
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady, procedury i normy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych

debata swobodna - (użycie mało prawdopodobne)
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe i inne często stosowane metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe i inne często stosowane rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązujące przepisy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych

debata swobodna - (użycie mało prawdopodobne)
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie w szerokim zakresie metody i technologie stosowane w działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne w szerokim zakresie rozwiązania organizacyjne w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie najnowsze stosowane w świecie metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne najnowsze stosowane w świecie rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
               
      info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić rozwój danej dziedziny działalności zawodowej, uwarunkowania prawne oraz lokalne konteksty

dokonywać analizy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane ilościowe
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty

dokonywać diagnozy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane o sytuacji wewnętrznej oraz otoczeniu zewnętrznym
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej i dziedzin powiązanych oraz jej międzynarodowe uwarunkowania i konteksty
 
    info
  POTRAFI
Obieg informacji odbierać i przekazywać informacje niezbędne przy wykonywaniu niezbyt złożonych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Obieg informacji monitorować obieg informacji związanych z wykonywaniem umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

uzgadniać pracę własną lub podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami
info
  POTRAFI
Obieg informacji zarządzać obiegiem informacji związanych z działalnością zawodową

współpracować z klientami i kooperantami
info
  POTRAFI
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
Obieg informacji projektować obieg informacji w zespole pracowniczym / małej organizacji

tworzyć i utrzymywać właściwe relacje z klientami i kooperantami
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działalności zawodowej z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować plan stosownie
do okoliczności
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
info
  POTRAFI
Korygowanie działań rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy, tworzyć innowacyjne rozwiązania, także z wykorzystaniem wyników prac badawczych
        info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór dobierać metody, technologie, procedury i materiały potrzebne w działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury w działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór modyfikować metody i technologie oraz procedury w dziedzinie działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór opracowywać nowe metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
  info
  POTRAFI
Rozwój własny zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy

debata swobodna - jako metoda łączona z innymi (posiłkowa),
    info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób oceniać potrzeby szkoleniowe podległych pracowników
  info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób przekazywać wiedzę zawodową w różnych formach
 
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami

stosowania się do poleceń i korzystania z rad
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z regulaminami i instrukcjami, które są związane z działaniami zawodowymi
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z przepisami, które dotyczą wykonywania zadań zawodowych

rzetelnego informowania o sprawach dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
przestrzegania zasad lojalności wobec pracodawcy oraz współpracowników

dotrzymywania uzgodnień dotyczących współpracy przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo przestrzegania wymagań wynikających z technologii oraz z zasad organizacji pracy

przestrzegania zasad lojalności wobec pracodawcy oraz współpracowników
       
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym współdziałania w trakcie wykonywania czynności zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Komunikowanie się nawiązywania i utrzymywania niezbędnych kontaktów związanych z działaniami zawodowymi
Relacje w środowisku zawodowym działania zespołowego w zakresie wykonywanych działań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Komunikowanie się komunikowania się w środowisku pracy w sposób niezakłócający obiegu informacji związanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi
Relacje w środowisku zawodowym działania zespołowego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Komunikowanie się komunikowania się w środowisku zawodowym w sposób zapewniający dobrą współpracę w ramach zespołu oraz z innymi osobami i zespołami
Relacje w środowisku zawodowym działania w ramach zespołu oraz współdziałania z innymi osobami i zespołami
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym utrzymywania właściwych relacji w lokalnym środowisku zawodowym

debata swobodna - jako metoda łączona z innymi (posiłkowa),
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym utrzymywania właściwych relacji w środowisku zawodowym

debata swobodna - jako metoda łączona z innymi (posiłkowa),
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym utrzymywania i tworzenia właściwych relacji w środowisku zawodowym

debata swobodna - jako metoda łączona z innymi (posiłkowa),
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym utrzymywania i tworzenia właściwych relacji w międzynarodowym środowisku zawodowym

debata swobodna - jako metoda łączona z innymi (posiłkowa),
  info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania bezpośrednich oraz odroczonych w czasie, łatwych
do przewidzenia skutków sposobu wykonywania własnej pracy
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania bezpośrednich oraz odroczonych w czasie skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi przy wykonywaniu zadań zawodowych

uwzględniania społecznych i ekonomicznych skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne promowania zasad etycznych w toku działalności zawodowej

uwzględniania jakości, kontekstu ekonomicznego i społecznego oraz innych istotnych skutków działalności zawodowej
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne promowania zasad etycznych w dziedzinie działalności zawodowej

uczestniczenia w promowaniu kultury projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne promowania kultury projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne kształtowania kultury projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej

 

Wskazówki dotyczące efektów uczenia się, które można sprawdzić za pomocą metody Debata swobodna

Powrót do opisu metody