Powrót do opisu metody

  info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najbardziej podstawowe pojęcia i typowe nazewnictwo związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka podstawowe zasady etyczne obowiązujące przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawy teoretyczne metod i technologii stosowanych w działalności zawodowej
Działalność gospodarcza zasady prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka zasady etyczne obowiązujące w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
Działalność gospodarcza standardy prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa
Etyka podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w pogłębiony sposób podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej w powiązaniu z innymi dziedzinami

trendy rozwojowe w dziedzinie działalności zawodowej
Etyka zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najnowsze osiągnięcia w zakresie nauk tworzących podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najbardziej podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
wybrane teorie wyjaśniające zjawiska i procesy odnoszące się do działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z działalnością zawodową
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
teorie dotyczące zjawisk i procesów w pogłębiony sposób, umożliwiający przezwyciężanie ograniczeń wynikających z właściwości stosowanych materiałów, metod i technologii
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najnowsze teorie dotyczące zjawisk i procesów umożliwiające opracowywanie nowych materiałów, metod, technologii i produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie sposoby wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady bhp odnoszące się
do wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie metody i technologie związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady i procedury bhp odnoszące się
do wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady, procedury i normy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe i inne często stosowane metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe i inne często stosowane rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązujące przepisy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie w szerokim zakresie metody i technologie stosowane w działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne w szerokim zakresie rozwiązania organizacyjne w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie najnowsze stosowane w świecie metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne najnowsze stosowane w świecie rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi na stanowisku pracy
Cechy właściwości i zasady obchodzenia się z materiałami używanymi na stanowisku pracy
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania działań zawodowych
Cechy podstawowe cechy materiałów wykorzystywanych do wykonywania działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Cechy podstawowe cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych
Cechy cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania zadań zawodowych
     
      info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić rozwój danej dziedziny działalności zawodowej, uwarunkowania prawne oraz lokalne konteksty
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej i dziedzin powiązanych oraz jej międzynarodowe uwarunkowania i konteksty
 
    info
  POTRAFI
Obieg informacji odbierać i przekazywać informacje niezbędne przy wykonywaniu niezbyt złożonych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Obieg informacji uzgadniać pracę własną lub podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami
info
  POTRAFI
Obieg informacji współpracować z klientami i kooperantami
info
  POTRAFI
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
Obieg informacji tworzyć i utrzymywać właściwe relacje z klientami i kooperantami
info
  POTRAFI
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
 
        info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór dobierać metody, technologie, procedury i materiały potrzebne w działalności zawodowej
     
info
  POTRAFI
Rozwój własny współdziałać z doradcą zawodowym
info
  POTRAFI
Rozwój własny rozpoznawać odpowiednie dla siebie oferty pracy

zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy
info
  POTRAFI
Rozwój własny analizować oferty pracy pod kątem posiadanych kompetencji i własnego rozwoju zawodowego

samodzielnie nawiązywać kontakty z potencjalnym pracodawcą
info
  POTRAFI
Rozwój własny planować własny rozwój zawodowy
info
  POTRAFI
Rozwój własny analizować i oceniać swoje kompetencje zawodowe

samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości aktualizacji i poszerzania kompetencji zawodowych
Wspieranie rozwoju innych osób oceniać potrzeby szkoleniowe podległych pracowników

pełnić funkcje opiekuna stażysty / mentora osoby nowo przyjętej do pracy
  info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób ukierunkowywać rozwój kompetencji zawodowych podległych pracowników

przekazywać wiedzę zawodową w różnych formach
 
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami

stosowania się do poleceń i korzystania z rad
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z regulaminami i instrukcjami, które są związane z działaniami zawodowymi
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z przepisami, które dotyczą wykonywania zadań zawodowych
         
               
    info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem samodzielnych zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne przyjmowania odpowiedzialności związanej z działalnością zawodową
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka
 

 

Wskazówki dotyczące efektów uczenia się, które można sprawdzić za pomocą metody Wywiad ustrukturyzowany

Powrót do opisu metody