Powrót do opisu metody

  info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najbardziej podstawowe pojęcia i typowe nazewnictwo związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania ogólne podstawy teoretyczne metod i rozwiązań stosowanych przy wykonywaniu zadań zawodowych

tylko projekt i zadanie praktyczne
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka podstawowe zasady etyczne obowiązujące przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawy teoretyczne metod i technologii stosowanych w działalności zawodowej

tylko projekt i zadanie praktyczne
Działalność gospodarcza zasady prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

tylko projekt i zadanie praktyczne
Etyka zasady etyczne obowiązujące w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej

tylko projekt i zadanie praktyczne
Działalność gospodarcza standardy prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa

tylko projekt i zadanie praktyczne
Etyka podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej

tylko projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Etyka zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej

tylko projekt i zadanie praktyczne
 
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najbardziej podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

tylko projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
wybrane teorie wyjaśniające zjawiska i procesy odnoszące się do działalności zawodowej

tylko projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z działalnością zawodową

tylko projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
teorie dotyczące zjawisk i procesów w pogłębiony sposób, umożliwiający przezwyciężanie ograniczeń wynikających z właściwości stosowanych materiałów, metod i technologii

tylko projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najnowsze teorie dotyczące zjawisk i procesów umożliwiające opracowywanie nowych materiałów, metod, technologii i produktów

tylko projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie sposoby wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady bhp odnoszące się
do wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie metody i technologie związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady i procedury bhp odnoszące się
do wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady, procedury i normy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe i inne często stosowane metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych

tylko projekt i zadanie praktyczne
Rozwiązania organizacyjne typowe i inne często stosowane rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązujące przepisy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych

tylko projekt i zadanie praktyczne
       
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi na stanowisku pracy
Cechy właściwości i zasady obchodzenia się z materiałami używanymi na stanowisku pracy

tylko gry symullacyjne, projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania działań zawodowych
Cechy podstawowe cechy materiałów wykorzystywanych do wykonywania działań zawodowych

tylko gry symullacyjne, projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Cechy podstawowe cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów

tylko gry symullacyjne, projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych
Cechy cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów

tylko gry symullacyjne, projekt i zadanie praktyczne
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania zadań zawodowych
     
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie korzystać z bardzo prostych informacji i wskazówek dotyczących czynności zawodowych, dostępnych również w formie elektronicznej
info
  POTRAFI
Dokumentacja posługiwać się podstawowymi dokumentami dotyczącymi działań zawodowych
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie wyszukiwać, porównywać i oceniać proste informacje potrzebne do wykonywania działań zawodowych, dostępne również w formie elektronicznej

dokonywać prostych obliczeń związanych z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Dokumentacja posługiwać się dokumentacją dotyczącą niezbyt złożonych zadań zawodowych
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie wyszukiwać, porównywać, oceniać i analizować informacje potrzebne
do wykonywania zadań zawodowych

dokonywać niezbyt złożonych obliczeń związanych z zadaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Dokumentacja opracowywać i prowadzić elementy dokumentacji dotyczącej umiarkowanie złożonych zadań zawodowych
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie przetwarzać informacje dotyczące umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

śledzić nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

opracowywać dane ilościowe związane z umiarkowanie złożonymi zadaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Dokumentacja opracowywać i prowadzić dokumentację wymaganą w działalności zawodowej
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić rozwój danej dziedziny działalności zawodowej, uwarunkowania prawne oraz lokalne konteksty

dokonywać analizy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane ilościowe
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty

dokonywać diagnozy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane o sytuacji wewnętrznej oraz otoczeniu zewnętrznym
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej i dziedzin powiązanych oraz jej międzynarodowe uwarunkowania i konteksty

prognozować rozwój sytuacji w dziedzinie działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie tworzyć modele rozwoju w dziedzinie działalności zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich teorii i najbardziej złożonych informacji oraz wnioskować na podstawie takich modeli
analiza deklaracji - jako metoda posiłkowa
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów planować bardzo proste czynności zawodowe pod kierunkiem bardziej doświadczonej osoby
Wykonywanie wykonywać bardzo proste czynności zawodowe
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów planować proste działania zawodowe pod kierunkiem bardziej doświadczonej osoby i korygować plan stosownie do okoliczności
Wykonywanie wykonywać czynności wchodzące w skład prostych działań zawodowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać i korygować stosownie
do okoliczności plan wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Wykonywanie wykonywać działania składające się na niezbyt złożone zadania zawodowe

organizować pracę małego zespołu pracowniczego realizującego niezbyt złożone zadania zawodowe
Korygowanie działań rozwiązywać proste problemy występujące w trakcie wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Obieg informacji odbierać i przekazywać informacje niezbędne przy wykonywaniu niezbyt złożonych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać i korygować stosownie do okoliczności plan wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych oraz kierowanego zespołu w typowych warunkach
Wykonywanie wykonywać umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

kierować małym zespołem pracowniczym realizującym umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zmiennych, ale przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w trakcie wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych lub podległych pracowników
Obieg informacji monitorować obieg informacji związanych z wykonywaniem umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

uzgadniać pracę własną lub podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działań dotyczący zadań zawodowych, własnych i kierowanego zespołu, z uwzględnieniem zmiennych, dających się przewidzieć warunków, oraz korygować plan stosownie do okoliczności
Wykonywanie wykonywać umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

kierować małym zespołem pracowniczym realizującym umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zmiennych, ale przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań analizować i oceniać przebieg oraz efekty działalności zawodowej, rozwiązywać nietypowe problemy i wprowadzać odpowiednie korekty
Obieg informacji zarządzać obiegiem informacji związanych z działalnością zawodową

współpracować z klientami i kooperantami
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działalności zawodowej z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować plan stosownie
do okoliczności
Wykonywanie wykonywać złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

kierować zespołem pracowniczym / małą organizacją realizującą złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
Obieg informacji projektować obieg informacji w zespole pracowniczym / małej organizacji

tworzyć i utrzymywać właściwe relacje z klientami i kooperantami
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działalności zawodowej z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować plan stosownie
do okoliczności
Wykonywanie wykonywać złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

kierować zespołem pracowniczym / małą organizacją realizującą złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów opracowywać strategię rozwoju w dziedzinie działalności zawodowej,
projektować warunki prawne i organizacyjne sprzyjające rozwojowi dziedziny działalności zawodowej
Korygowanie działań rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy, tworzyć innowacyjne rozwiązania, także z wykorzystaniem wyników prac badawczych
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór używać narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonywania bardzo prostych czynności zawodowych, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór używać typowego wyposażenia stanowisk pracy związanych z wykonywaniem prostych działań zawodowych, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór organizować stanowiska pracy związane z wykonywaniem niezbyt złożonych zadań zawodowych, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór projektować stanowiska pracy potrzebne do wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

kształtować warunki pracy swoje i podległego zespołu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór dobierać metody, technologie, procedury i materiały potrzebne w działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury w działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór modyfikować metody i technologie oraz procedury w dziedzinie działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór opracowywać nowe metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Rozwój własny współdziałać z doradcą zawodowym
info
  POTRAFI
Rozwój własny rozpoznawać odpowiednie dla siebie oferty pracy

zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy
info
  POTRAFI
Rozwój własny analizować oferty pracy pod kątem posiadanych kompetencji i własnego rozwoju zawodowego

samodzielnie nawiązywać kontakty z potencjalnym pracodawcą
info
  POTRAFI
Rozwój własny planować własny rozwój zawodowy
Wspieranie rozwoju innych osób prowadzić instruktaż i szkolenie w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Rozwój własny analizować i oceniać swoje kompetencje zawodowe

samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości aktualizacji i poszerzania kompetencji zawodowych
Wspieranie rozwoju innych osób oceniać potrzeby szkoleniowe podległych pracowników

pełnić funkcje opiekuna stażysty / mentora osoby nowo przyjętej do pracy
info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób oceniać możliwości rozwoju zawodowego podległych pracowników

prowadzić szkolenia pracowników z zakresu dziedziny działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób ukierunkowywać rozwój kompetencji zawodowych podległych pracowników

przekazywać wiedzę zawodową w różnych formach
info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób opracowywać programy szkoleń i materiały szkoleniowe w dziedzinie działalności zawodowej
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami

stosowania się do poleceń i korzystania z rad
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z regulaminami i instrukcjami, które są związane z działaniami zawodowymi
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z przepisami, które dotyczą wykonywania zadań zawodowych

dotrzymywania uzgodnień dotyczących współpracy przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo przestrzegania wymagań wynikających z technologii oraz z zasad organizacji pracy
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo przestrzegania obowiązujących w działalności zawodowej zasad postępowania gwarantujących właściwą jakość działań zawodowych oraz bezpieczeństwo
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo przestrzegania zasad obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej, dotyczących utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo wymagania od innych przestrzegania zasad obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej, dotyczących utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo kształtowania zasad obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej, dotyczących utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym współdziałania w trakcie wykonywania czynności zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Relacje w środowisku zawodowym działania zespołowego w zakresie wykonywanych działań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Komunikowanie się komunikowania się w środowisku pracy w sposób niezakłócający obiegu informacji związanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi
Relacje w środowisku zawodowym działania zespołowego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Komunikowanie się komunikowania się w środowisku zawodowym w sposób zapewniający dobrą współpracę w ramach zespołu oraz z innymi osobami i zespołami
Relacje w środowisku zawodowym działania w ramach zespołu oraz współdziałania z innymi osobami i zespołami
       
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych,
należytej dbałości o stanowisko pracy, narzędzia i materiały
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania bezpośrednich oraz odroczonych w czasie, łatwych
do przewidzenia skutków sposobu wykonywania własnej pracy

kontrolowania jakości własnej pracy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i procedur kontrolnych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania bezpośrednich oraz odroczonych w czasie skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych

kontrolowania jakości wykonywania zadań zawodowych zespołu, w ramach którego pracuje

przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi przy wykonywaniu zadań zawodowych

uwzględniania społecznych i ekonomicznych skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych

kontrolowania jakości wykonywania zadań podległych pracowników i przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem małymi zespołami pracowniczymi

przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem samodzielnych zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania jakości, kontekstu ekonomicznego i społecznego oraz innych istotnych skutków działalności zawodowej

przyjmowania odpowiedzialności związanej z działalnością zawodową
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka
 

 

Wskazówki dotyczące efektów uczenia się, które można sprawdzić za pomocą metody Symulacja

Powrót do opisu metody