Powrót do opisu metody

  info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najbardziej podstawowe pojęcia i typowe nazewnictwo związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka podstawowe zasady etyczne obowiązujące przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawy teoretyczne metod i technologii stosowanych w działalności zawodowej
Działalność gospodarcza zasady prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka zasady etyczne obowiązujące w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
Działalność gospodarcza standardy prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa
Etyka podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w pogłębiony sposób podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej w powiązaniu z innymi dziedzinami

trendy rozwojowe w dziedzinie działalności zawodowej
Etyka zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najnowsze osiągnięcia w zakresie nauk tworzących podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najbardziej podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
wybrane teorie wyjaśniające zjawiska i procesy odnoszące się do działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z działalnością zawodową
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
teorie dotyczące zjawisk i procesów w pogłębiony sposób, umożliwiający przezwyciężanie ograniczeń wynikających z właściwości stosowanych materiałów, metod i technologii
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najnowsze teorie dotyczące zjawisk i procesów umożliwiające opracowywanie nowych materiałów, metod, technologii i produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie sposoby wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady bhp odnoszące się
do wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie metody i technologie związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady i procedury bhp odnoszące się
do wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady, procedury i normy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe i inne często stosowane metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe i inne często stosowane rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązujące przepisy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie w szerokim zakresie metody i technologie stosowane w działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne w szerokim zakresie rozwiązania organizacyjne w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie najnowsze stosowane w świecie metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne najnowsze stosowane w świecie rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi na stanowisku pracy
Cechy właściwości i zasady obchodzenia się z materiałami używanymi na stanowisku pracy
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania działań zawodowych
Cechy podstawowe cechy materiałów wykorzystywanych do wykonywania działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Cechy podstawowe cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych
Cechy cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania zadań zawodowych
     
  info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie wyszukiwać, porównywać i oceniać proste informacje potrzebne do wykonywania działań zawodowych, dostępne również w formie elektronicznej

dokonywać prostych obliczeń związanych z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie wyszukiwać, porównywać, oceniać i analizować informacje potrzebne
do wykonywania zadań zawodowych

dokonywać niezbyt złożonych obliczeń związanych z zadaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie przetwarzać informacje dotyczące umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

śledzić nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

opracowywać dane ilościowe związane z umiarkowanie złożonymi zadaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić rozwój danej dziedziny działalności zawodowej, uwarunkowania prawne oraz lokalne konteksty
analiza dowodów i deklaracji - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)

dokonywać analizy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane ilościowe
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty
analiza dowodów i deklaracji - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)

dokonywać diagnozy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane o sytuacji wewnętrznej oraz otoczeniu zewnętrznym
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej i dziedzin powiązanych oraz jej międzynarodowe uwarunkowania i konteksty
analiza dowodów i deklaracji - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)

prognozować rozwój sytuacji w dziedzinie działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie tworzyć modele rozwoju w dziedzinie działalności zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich teorii i najbardziej złożonych informacji oraz wnioskować na podstawie takich modeli
analiza deklaracji - jako metoda posiłkowa
    info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać i korygować stosownie
do okoliczności plan wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Korygowanie działań rozwiązywać proste problemy występujące w trakcie wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać i korygować stosownie do okoliczności plan wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych oraz kierowanego zespołu w typowych warunkach
Korygowanie działań diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w trakcie wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych lub podległych pracowników
       
      info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór projektować stanowiska pracy potrzebne do wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór dobierać metody, technologie, procedury i materiały potrzebne w działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury w działalności zawodowej
   
            info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób przekazywać wiedzę zawodową w różnych formach
 
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami

stosowania się do poleceń i korzystania z rad
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z regulaminami i instrukcjami, które są związane z działaniami zawodowymi
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z przepisami, które dotyczą wykonywania zadań zawodowych
         
               
  info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania bezpośrednich oraz odroczonych w czasie, łatwych
do przewidzenia skutków sposobu wykonywania własnej pracy
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania bezpośrednich oraz odroczonych w czasie skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania społecznych i ekonomicznych skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania jakości, kontekstu ekonomicznego i społecznego oraz innych istotnych skutków działalności zawodowej
     

 

Wskazówki dotyczące efektów uczenia się, które można sprawdzić za pomocą metody Test teoretyczny

Powrót do opisu metody