Powrót do opisu metody

  info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najbardziej podstawowe pojęcia i typowe nazewnictwo związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawowe pojęcia i terminologię dotyczącą wykonywanych zadań zawodowych
Działalność gospodarcza elementarne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka podstawowe zasady etyczne obowiązujące przy wykonywaniu zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania podstawy teoretyczne metod i technologii stosowanych w działalności zawodowej
Działalność gospodarcza zasady prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
Etyka zasady etyczne obowiązujące w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
Działalność gospodarcza standardy prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa
Etyka podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania w pogłębiony sposób podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej w powiązaniu z innymi dziedzinami

trendy rozwojowe w dziedzinie działalności zawodowej
Etyka zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i rozwiązania najnowsze osiągnięcia w zakresie nauk tworzących podstawy teoretyczne metod i technologii w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najbardziej podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
zjawiska i procesy dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
wybrane teorie wyjaśniające zjawiska i procesy odnoszące się do działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy związane z działalnością zawodową
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
teorie dotyczące zjawisk i procesów w pogłębiony sposób, umożliwiający przezwyciężanie ograniczeń wynikających z właściwości stosowanych materiałów, metod i technologii
info
  ZNA I ROZUMIE
Właściwości,
uwarunkowania
najnowsze teorie dotyczące zjawisk i procesów umożliwiające opracowywanie nowych materiałów, metod, technologii i produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie sposoby wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady bhp odnoszące się
do wykonywanych czynności zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie metody i technologie związane z wykonywanymi działaniami zawodowymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady i procedury bhp odnoszące się
do wykonywanych działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy zasady, procedury i normy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie typowe i inne często stosowane metody i technologie stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Rozwiązania organizacyjne typowe i inne często stosowane rozwiązania organizacyjne stosowane przy wykonywaniu zadań zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązujące przepisy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie w szerokim zakresie metody i technologie stosowane w działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne w szerokim zakresie rozwiązania organizacyjne w działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie różnorodne, złożone metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
Rozwiązania organizacyjne różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej w kontekście rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach
info
  ZNA I ROZUMIE
Metody i technologie najnowsze stosowane w świecie metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
Rozwiązania organizacyjne najnowsze stosowane w świecie rozwiązania organizacyjne w dziedzinie działalności zawodowej
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi na stanowisku pracy
Cechy właściwości i zasady obchodzenia się z materiałami używanymi na stanowisku pracy
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania działań zawodowych
Cechy podstawowe cechy materiałów wykorzystywanych do wykonywania działań zawodowych
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Cechy podstawowe cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych
Cechy cechy używanych materiałów oraz wykonywanych produktów
info
  ZNA I ROZUMIE
Działanie zasady działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania zadań zawodowych
     
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie korzystać z bardzo prostych informacji i wskazówek dotyczących czynności zawodowych, dostępnych również w formie elektronicznej
info
  POTRAFI
Dokumentacja posługiwać się podstawowymi dokumentami dotyczącymi działań zawodowych
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie wyszukiwać, porównywać i oceniać proste informacje potrzebne do wykonywania działań zawodowych, dostępne również w formie elektronicznej

dokonywać prostych obliczeń związanych z wykonywanymi działaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Dokumentacja posługiwać się dokumentacją dotyczącą niezbyt złożonych zadań zawodowych
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie wyszukiwać, porównywać, oceniać i analizować informacje potrzebne
do wykonywania zadań zawodowych

dokonywać niezbyt złożonych obliczeń związanych z zadaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Dokumentacja opracowywać i prowadzić elementy dokumentacji dotyczącej umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

opracowywać dane ilościowe związane z umiarkowanie złożonymi zadaniami zawodowymi
info
  POTRAFI
Dokumentacja opracowywać i prowadzić dokumentację wymaganą w działalności zawodowej

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie śledzić rozwój danej dziedziny działalności zawodowej, uwarunkowania prawne oraz lokalne konteksty

dokonywać analizy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane ilościowe
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty

dokonywać diagnozy prowadzonej działalności zawodowej w oparciu o dostępne dane o sytuacji wewnętrznej oraz otoczeniu zewnętrznym
info
  POTRAFI
Obliczenia, analiza, synteza i prognozowanie monitorować rozwój dziedziny działalności zawodowej i dziedzin powiązanych oraz jej międzynarodowe uwarunkowania i konteksty

prognozować rozwój sytuacji w dziedzinie działalności zawodowej
 
  info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów planować proste działania zawodowe pod kierunkiem bardziej doświadczonej osoby i korygować plan stosownie do okoliczności
Wykonywanie wykonywać czynności wchodzące w skład prostych działań zawodowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać i korygować stosownie
do okoliczności plan wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Wykonywanie organizować pracę małego zespołu pracowniczego realizującego niezbyt złożone zadania zawodowe
Korygowanie działań rozwiązywać proste problemy występujące w trakcie wykonywania niezbyt złożonych zadań zawodowych
Obieg informacji odbierać i przekazywać informacje niezbędne przy wykonywaniu niezbyt złożonych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać i korygować stosownie do okoliczności plan wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych oraz kierowanego zespołu w typowych warunkach
Wykonywanie kierować małym zespołem pracowniczym realizującym umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zmiennych, ale przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w trakcie wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych lub podległych pracowników
Obieg informacji monitorować obieg informacji związanych z wykonywaniem umiarkowanie złożonych zadań zawodowych

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)

uzgadniać pracę własną lub podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działań dotyczący zadań zawodowych, własnych i kierowanego zespołu, z uwzględnieniem zmiennych, dających się przewidzieć warunków, oraz korygować plan stosownie do okoliczności
Wykonywanie kierować małym zespołem pracowniczym realizującym umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zmiennych, ale przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań analizować i oceniać przebieg oraz efekty działalności zawodowej, rozwiązywać nietypowe problemy i wprowadzać odpowiednie korekty
Obieg informacji zarządzać obiegiem informacji związanych z działalnością zawodową

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)

współpracować z klientami i kooperantami

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działalności zawodowej z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować plan stosownie
do okoliczności
Wykonywanie kierować zespołem pracowniczym / małą organizacją realizującą złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
Obieg informacji projektować obieg informacji w zespole pracowniczym / małej organizacji

tworzyć i utrzymywać właściwe relacje z klientami i kooperantami

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów przygotowywać plan działalności zawodowej z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować plan stosownie
do okoliczności
Wykonywanie wykonywać złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

kierować zespołem pracowniczym / małą organizacją realizującą złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
Korygowanie działań analizować i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście uwarunkowań krajowych
info
  POTRAFI
Planowanie i korygowanie planów opracowywać strategię rozwoju w dziedzinie działalności zawodowej,
projektować warunki prawne i organizacyjne sprzyjające rozwojowi dziedziny działalności zawodowej
Korygowanie działań rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy, tworzyć innowacyjne rozwiązania, także z wykorzystaniem wyników prac badawczych
              info
  POTRAFI
Użytkowanie, dobór opracowywać nowe metody i technologie w dziedzinie działalności zawodowej
info
  POTRAFI
Rozwój własny współdziałać z doradcą zawodowym

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Rozwój własny zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy
info
  POTRAFI
Rozwój własny analizować oferty pracy pod kątem posiadanych kompetencji i własnego rozwoju zawodowego
prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)

samodzielnie nawiązywać kontakty z potencjalnym pracodawcą
prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Rozwój własny planować własny rozwój zawodowy
Wspieranie rozwoju innych osób prowadzić instruktaż i szkolenie w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
info
  POTRAFI
Rozwój własny analizować i oceniać swoje kompetencje zawodowe

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób prowadzić szkolenia pracowników z zakresu dziedziny działalności zawodowej

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób przekazywać wiedzę zawodową w różnych formach
info
  POTRAFI
Wspieranie rozwoju innych osób opracowywać programy szkoleń i materiały szkoleniowe w dziedzinie działalności zawodowej
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo postępowania zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami

stosowania się do poleceń i korzystania z rad

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
          info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo wymagania od innych przestrzegania zasad obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej, dotyczących utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
info
  JEST GOTÓW DO
Zasady, instrukcje, prawo kształtowania zasad obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej, dotyczących utrzymywania jakości prowadzonej działalności oraz kultury współpracy i kultury konkurencji

prezentacja - jako metoda lączona z inną (posiłkowa)
               
      info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania społecznych i ekonomicznych skutków sposobu wykonywania zadań zawodowych
info
  JEST GOTÓW DO
Normy etyczne uwzględniania jakości, kontekstu ekonomicznego i społecznego oraz innych istotnych skutków działalności zawodowej
     

 

Wskazówki dotyczące efektów uczenia się, które można sprawdzić za pomocą metody Prezentacja

Powrót do opisu metody