Wróć do schematu

Licencja na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego

Data utworzenia:
Pobierz PDF
Schemat - Austria POZA WALIDACJĄ WERYFIKACJA DOKUMENTOWANIE IDENTYFIKOWANIE START Schemat - Austria Odwołanie od decyzji asesora decyzja pozytywna wykształcenie nieporównywalne albo częściowo porównywalne z kanadyjskim wyształcenie porównywalne z kanadyjskim decyzja negatywna ukończenie studiów/ szkolenia decyzja pozytywna Zgoda na przystąpienie do egzaminu NCLEX (oraz tymczasowa licencja) Samodzielna ocena kompetencji przezkandydata (za pomocą narzędzia do samoocenylub kursu) Złożenie przezkandydatawnioskudo NNAS oraport doradczy Raport doradczy NNAS Złożenie przez NNASwniosku do NCASo ocenę kompetencji(walidację) Uiszczenie opłaty za walidację Test komputerowy Test w laboratorium symulacyjnym Test ustny Decyzja asesorao potwierdzeniuwszystkich efektówuczenia się Szkolenie uzupełniające / skierowanie naczteroletnie studia licencjackie Wydanie licencji pozwalającej nawykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego Egzamin NCLEX

1. Kraj pochodzenia, Nazwa instytucji

  • Kanada
  • Nursing Community Assessment Service, NCAS (Komisja ds. Oceniania Społeczności Pielęgniarskiej) – instytucja, która przeprowadza proces walidacji

2. Strona internetowa instytucji

3. Nazwa kwalifikacji, której dotyczy dobra praktyka

Licencja pozwalająca na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego

Opisany poniżej proces walidacji jest jednym z możliwych kroków do uzyskania licencji pozwalającej na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego. Skupiamy się tu na niezbędnych krokach prowadzących do tego, by kandydatka/kandydat, którzy uzyskali wykształcenie za granicą, mogli podejść do egzaminu NCLEX, a po jego zdaniu otrzymać licencję.

Egzamin National Council Licensure Examination, NCLEX (Państwowy Egzamin Rady ds. licencji) przez pielęgniarkę/pielęgniarza, którzy uzyskali wykształcenie poza Kanadą. Egzamin jest wymagany, by otrzymać licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego we wszystkich kanadyjskich prowincjach i terytoriach (z wyjątkiem prowincji Quebec).

Kanada nie ma Krajowej Ramy Kwalifikacji. Obecnie wszystkie prowincje i terytoria, z wyjątkiem Quebecu, wymagają od dyplomowanych pielęgniarek/dyplomowanych pielęgniarzy ukończenia czteroletnich studiów licencjackich w dziedzinie pielęgniarstwa, które umożliwiają zdobycie licencji pozwalającej na wykonywanie zawodu.

4. Krótki opis procesu walidacji

Walidacja (określana w Kanadzie jako ocenianie i uznawanie wcześniejszych efektów uczenia się) została wprowadzona w różnych kanadyjskich prowincjach w innych okresach. Walidacja jest w dużej mierze dobrowolna, nie ma wymogu regulacji legislacyjnych na poziomie prowincji lub całego kraju. W Kanadzie nie istnieje również jedna organizacja odpowiedzialna za walidację w całym kraju.

Opisany poniżej proces pokazuje sposób, w jaki walidacja jest przeprowadzana w dwóch prowincjach: Kolumbii Brytyjskiej i Nowej Szkocji. Dzięki walidacji można otrzymać zgodę na przystąpienie do egzaminu, a nie uzyskać licencję. Uzyskanie licencji następuje po zdanym egzaminie NCLEX.

W obu prowincjach pierwszym krokiem walidacji jest samodzielne określenie swoich kompetencji przez kandydatkę/kandydata, czyli sprawdzenie, czy jej/jego umiejętności i wykształcenie są takie same, jak te wymagane w Kanadzie na stanowisku pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego. Sprawdzane jest to za pomocą specjalnego narzędzia do samooceny.

Następnie kandydatki/kandydaci muszą złożyć wniosek do National Nurse Assessment Service, NNAS, instytucji, która przygotowuje raport doradczy, weryfikujący, czy umiejętności i wykształcenie kandydatki/kandydata jest zgodne z aktualnymi standardami kanadyjskimi. Raport ten jest następnie wysyłany do organu regulacyjnego/kontrolnego danej prowincji, który decyduje, czy przeprowadzenie procesu walidacji jest konieczne. Decyzja zapada przed przystąpieniem do egzaminu NCLEX. Jeśli organ kontrolny uzna, że kandydatka/kandydat posiada umiejętności i wykształcenie porównywalne z kanadyjskimi, może podejść do egzaminu bez konieczności przechodzenia walidacji. Jeśli nie, musi ją przejść. Zarówno w Kolumbii Brytyjskiej, jak i w Nowej Szkocji, kandydaci i kandydatki, którzy pomyślnie przeszli walidację, otrzymują pozwolenie na podejście do egzaminu NCLEX. Jednak, jak już wspomniano wcześniej, dopiero po zdanym egzaminie kandydatka/kandydat otrzymuje licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu.

W Kolumbii Brytyjskiej i Nowej Szkocji Nursing Community Assessment Service, NCAS przeprowadza walidację za pomocą trzech metod. Są to: test komputerowy (computer-based assessment), test w laboratorium symulacyjnym (simulation lab assessment) i test ustny (oral exam). W obu prowincjach, osoby chcące zdobyć licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego mają rok na ukończenie walidacji od dnia, w którym zostali skierowani do NCAS w celu weryfikacji ich kompetencji.

5. Szczegółowy opis procesu walidacji

5.1. Identyfikowanie efektów uczenia się

Etap identyfikowania efektów uczenia się odbywa się dwutorowo: indywidualnie, na podstawie samodzielnej oceny swoich kompetencji przez kandydatkę/kandydata, i instytucjonalnie, na podstawie oceny tych kompetencji przez National Nurse Assessment Service, NNAS. Ten etap kończy się przygotowaniem przez NNAS raportu doradczego.

 

Do samodzielnej oceny swoich kompetencji może posłużyć dziesięciotygodniowy kurs dostępny na poziomie krajowym, wprowadzający do kanadyjskiego systemu opieki zdrowotnej i kultury, prowadzony przez Uniwersytet Toronto. Pomimo że kurs ten nie jest ukierunkowany tylko na kompetencje potrzebne dyplomowanym pielęgniarkom/dyplomowanym pielęgniarzom, udział w nim może pomóc osobom wykształconym za granicą w samodzielnej ocenie kompetencji potrzebnych na stanowisku dyplomowanej pielęgniarki/dyplomowanego pielęgniarza. Zaletą kursu jest to, że można go ukończyć, będąc poza terytorium Kanady.

 

Szkoły pielęgniarskie Nova Scotia College of Nursing i British Columbia College of Nurses and Midwives na swoich stronach internetowych udostępniają wiele potrzebnych informacji pomocnych w samodzielnej ocenie swoich kompetencji osobom z wykształceniem pielęgniarskim zdobytym poza terytorium Kanady.

 

Kolumbia Brytyjska Nowa Szkocja
Strona internetowa zawiera trzy dokumenty dotyczące standardów opieki pielęgniarskiej: standardy zawodowe, dobre praktyki oraz zakres uprawnień. Jest tam również odnośnik do informacji na temat kompetencji osoby posiadającej licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego, opisanych na stronie Nursing Community Assessment Service. Na stronie internetowej znajduje się narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie samodzielnej oceny swoich kompetencji. Składa się ono z 6 części i obejmuje informacje na temat wymaganego wykształcenia na stanowisku pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego, obowiązki zawodowe na tym stanowisku, informacje o tym, jak regulowany jest zawód pielęgniarki/pielęgniarza, podstawowe informacje na temat życia i pracy w Kanadzie oraz dwie części zawierające testy z pytaniami. Jedna część testów to scenariusze przypadków klinicznych, druga część precyzuje oczekiwane kompetencje pielęgniarek rozpoczynających pracę w zawodzie.

 5.2. Dokumentowanie efektów uczenia się

Etap dokumentowania zaczyna się od wspomnianego wcześniej raportu doradczego NNAS, który na podstawie oceny formalnego wykształcenia pielęgniarki/pielęgniarza zdobytego za granicą wskazuje, czy wykształcenie to jest „porównywalne”, „częściowo porównywalne” czy „nieporównywalne” z formalnym wykształceniem zdobywanym w kanadyjskich szkołach pielęgniarskich. W raporcie uwzględnione są również wcześniejsze licencje zdobyte poza Kanadą i doświadczenie zawodowe z ostatnich pięciu lat.

Jeśli raport doradczy wskazuje, że formalne wykształcenie kandydatki/kandydata zdobyte poza terytorium Kanady jest „porównywalne” z formalnym wykształceniem pielęgniarskim zdobywanym w kanadyjskich szkołach pielęgniarskich, może on/ona przystąpić do egzaminu NCLEX bez konieczności walidacji. Osoby z formalnym wykształceniem, które jest „częściowo porównywalne” lub „nieporównywalne” z wykształceniem zdobywanym w kanadyjskich szkołach pielęgniarskich, mogą zostać skierowane przez organ nadzorujący do dalszej walidacji kompetencji. Informacje te są przekazywane odpowiedniemu organowi kontrolnemu danej prowincji (wymienionym wcześniej szkołom pielęgniarskim) w celu podjęcia decyzji o dopuszczeniu do walidacji osoby składającej wniosek.

5.3. Weryfikacja efektów uczenia się

W każdej prowincji proces weryfikacji kompetencji wymaganych na stanowisku pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego przed podejściem do egzaminu NCLEX wygląda inaczej.

 

Kolumbia Brytyjska i Nowa Szkocja

British Columbia College of Nurses & Midwives (Kolumbia Brytyjska) i Nova Scotia College of Nursing (Nowa Szkocja) odsyłają wnioski kandydatki/kandydata, którzy nie posiadają wykształcenia „porównywalnego” z wykształceniem zdobywanym w kanadyjskich szkołach pielęgniarskich do oceny przez Nursing Community Assessment Service, NCAS. W obu prowincjach NCAS przeprowadza weryfikację metodą testu komputerowego, testu w laboratorium symulacyjnym oraz testu ustnego. Test komputerowy odbywa się w nadzorowanym laboratorium komputerowym obsługiwanym przez firmę Prometric i jest dostępny w wielu krajach na świecie. Test w laboratorium symulacyjnym i test ustny przeprowadza centrum testowe NCAS na terenie danej prowincji.

Test w laboratorium symulacyjnym i test ustny odbywają się jeden po drugim, nie trzeba rejestrować się ani płacić za nie osobno. Kandydaci/kandydatki muszą potwierdzić swoje kompetencje za pomocą wszystkich trzech metod, aby uzyskać pozytywny wynik walidacji. Na ukończenie całego procesu w ramach NCAS mają rok.

 

Ważną cechą walidacji przeprowadzanej przez NCAS w Kolumbii Brytyjskiej oraz w Nowej Szkocji jest to, że kandydat/kandydatka może ubiegać się o potwierdzenie swoich kompetencji w obszarze dwóch stanowisk: pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego (Registered Nurse) i pielęgniarki licencjonowanej/pielęgniarza licencjonowanego (Licenced Practical Nurse), jeśli nie ma pewności, czy spełnia wymagania dotyczące licencji o wyższym poziomie (pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego).

Kandydatka/kandydat ubiegająca/ubiegający się o potwierdzenie swoich kompetencji w zawodzie pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego i pielęgniarki licencjonowanej/pielęgniarza licencjonowanego musi przystąpić do weryfikacji metodą testu komputerowego dwa razy (po jednym dla każdego ze stanowisk). Test w laboratorium symulacyjnym i test ustny przeprowadzane są w tym przypadku tylko raz, ponieważ  weryfikują kompetencje kandydatki/kandydata dla obu stanowisk.

5.4 Certyfikowanie

Należy pamiętać, że rezultatem walidacji prowadzonej przez NCAS nie jest nadanie licencji, ale możliwość podejścia do egzaminu NCLEX, który wymagany jest do otrzymania licencji pozwalającej na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego.

W ciągu 60 dni od zakończenia etapu weryfikacji efektów uczenia się NCAS dostarcza do British Columbia College of Nurses & Midwives bądź Nova Scotia College of Nursing raport z weryfikacji (performance report), wskazując, czy kandydat/kandydatka spełniła wszystkie wymagania, czy część z nich. Szkoła analizuje raport wraz z informacjami o wcześniejszym doświadczeniu zawodowym kandydata/kandydatki, aby określić, czy może ona/on przystąpić do egzaminu NCLEX (po pozytywnym wyniku walidacji), czy musi odbyć szkolenie uzupełniające, takie jak np. dodatkowy kurs praktyki zawodowej (w przypadku negatywnego wyniku walidacji). Szkolenie uzupełniające może odbyć się tylko w instytucjach zatwierdzonych przez wyższą szkołę pielęgniarską (w opisywanym przez nas przypadku przez British Columbia College of Nurses & Midwives lub Nova Scotia College of Nursing).

 

Kolumbia Brytyjska Nowa Szkocja
W Kolumbii Brytyjskiej kandydatki i kandydaci, którzy pomyślnie przejdą walidację lub ukończyli szkolenie uzupełniające, otrzymują pozwolenie na podejście do egzaminu NCLEX. Mogą również ubiegać się o tymczasową licencję, która pozwala im praktykować pod nadzorem przez rok podczas przygotowywania się do egzaminu NCLEX. Po zdaniu egzaminu NCLEX i uiszczeniu opłaty licencyjnej obowiązującej w Kolumbii Brytyjskiej, wydawana jest licencja pozwalająca na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego. W Nowej Szkocji kandydatki i kandydaci, którzy pomyślnie przejdą walidację lub ukończyli wymagane szkolenie uzupełniające, otrzymują pozwolenie na podejście do egzaminu NCLEX. Mogą również ubiegać się o tymczasową licencję, pod warunkiem, że zdali egzamin z orzecznictwa sądowego (Nova Scotia Jurisprudence Exam).

 

6. Metody walidacji

W trakcie walidacji stosowane są następujące metody:

  • analiza dowodów i deklaracji
  • obserwacja w warunkach symulowanych
  • wywiad ustrukturyzowany
  • test teoretyczny
  • kurs i test do samodzielnej oceny kompetencji.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w obu prowincjach NCAS przeprowadza weryfikację za pomocą testu komputerowego (computer-based assessment), testu w laboratorium symulacyjnym (simulation lab assessment) oraz testu ustnego (oral exam).

 

Kolumbia Brytyjska i Nowa Szkocja
Trzygodzinny test komputerowy obejmuje zadania, które sprawdzają umiejętność krytycznego myślenia i podejmowania decyzji. Test składa się z około 20 scenariuszy, z których każdy zawiera około pięciu pytań, zatem cały test liczy około 100 pytań. Na stronie internetowej NCAS znajdują się przykładowe pytania testu komputerowego, które pomogą kandydatom/kandydatkom w przygotowaniach.

Test w laboratorium symulacyjnym i test ustny trwają od trzech do czterech godzin. Celem testu w laboratorium symulacyjnym jest umożliwienie zastosowania wiedzy i umiejętności w serii symulowanych spotkań z pacjentami na zasadzie odgrywania ról (role-playing). Kandydatka/kandydat musi przejść przez 4–5 sal/laboratoriów, gdzie odgrywa rolę pielęgniarki/pielęgniarza lub asystentki/asystenta opieki zdrowotnej. Każda sala i laboratorium są skonstruowane tak, aby odzwierciedlały konkretny rodzaj praktyki i pozwalały na przeprowadzenie danego badania lub leczenia. Pozwala to zademonstrować pełen zakres praktyki pielęgniarskiej. W laboratorium znajdują się kamery rejestrujące działania osoby przechodzącej test. Każda z symulacji może trwać od 10 do 45 minut w zależności od zadania. Po teście w laboratorium symulacyjnym następuje test teoretyczny, który obejmuje serię pytań zadanych przez asesora.

 

7. Rezultaty walidacji

Raport z walidacji uwzględnia wyniki wszystkich trzech wcześniej wspomnianych testów. Wskazuje mocne i słabe strony kandydatki/kandydata. Potwierdzone podczas testów kompetencje porównywane są do tych, którymi kanadyjski pracownik służby zdrowia w obu prowincjach powinien się wykazywać w momencie rozpoczęcia wykonywania zawodu. Pozytywny wynik walidacji daje pozwolenie na przystąpienie do państwowego egzaminu NCLEX. Po jego zdaniu możliwe jest uzyskanie licencji pozwalającej na wykonywanie zawodu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego.

Kandydaci/kandydatki, którzy nie przeszli pomyślnie walidacji, zobowiązani są do ukończenia dodatkowych kursów lub programów dokształcających. Po ich ukończeniu mogą dostać zgodę na przystąpienie do egzaminu NCLEX. Na stronach internetowych British Columbia College of Nurses & Midwives i Nova Scotia College of Nursing znajdują się informacje na temat możliwych szkoleń i kursów dokształcających dla kandydatek/kandydatów, którzy nie przeszli pomyślnie walidacji.

Kandydatki/kandydaci, którzy w znaczący sposób nie spełniają wymagań, mogą zostać zobowiązani do ukończenia czteroletnich studiów licencjackich z pielęgniarstwa przed ponownym złożeniem wniosku o przystąpienie do egzaminu NCLEX.

8. Zasoby kadrowe

8.1. Administratorzy

Wszyscy administratorzy i asesorzy walidacyjni muszą posiadać co najmniej licencję pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego.

8.2. Asesorzy

Asesorzy pracujący w NCAS są ponadto zobowiązani do uzyskania tytułu licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa i posiadania co najmniej dwóch lat odpowiedniego doświadczenia. W zależności od profilu pielęgniarskiego, który będzie oceniany przez asesora, może być od niego wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe lub specjalistyczne szkolenie. Szkolenia obejmują m.in. budowanie spójnej interpretacji wskaźników i znajomość narzędzi oceny oraz ocenę rzetelności ewaluacji (ang. evaluation of inter-rater reliability) przygotowaną przez psychometrę. Dodatkowo dostępne są instrukcje do tworzenia testu komputerowego, testu w laboratorium symulacyjnym oraz testu ustnego.

8.3. Doradcy

Ośrodki testowe ani organy regulacyjne danej prowincji nie mają wyznaczonych doradców dla osób zainteresowanych przystąpieniem do walidacji. Jednak usługi finansowane ze środków federalnych (imigracją zajmuje się rząd federalny) mogą obejmować doradztwo i wsparcie dla pielęgniarek/pielęgniarzy wykształconych za granicą chcących przystąpić do walidacji.

9. Warunki organizacyjne i materialne

Wymagania techniczne dla testu komputerowego obejmują dostęp do centrum testowego Prometric (można z niego korzystać w wielu krajach na świecie). Elementy testu w laboratorium symulacyjnym wymagają wyposażenia go w narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zadania (np. monitor, wózek na leki, mankiet do pomiaru ciśnienia krwi itp.), sprzętu potrzebnego w pracy pielęgniarskiej (wózek inwalidzki, pas transferowy, chodzik/laska, basen, sedes pokojowy/toaleta, cewnik Foleya i worek do moczu, taca do posiłków i przybory do karmienia, uchwyty łóżkowe i hamulce, dzwonek, tlen, wózek na pościel) oraz manekinów symulacyjnych. W pomieszczeniu zamontowanych jest kilka kamer wideo. Każde laboratorium posiada również pomieszczenie obserwacyjne.

10. Zapewnienie jakości walidacji

Kolumbia Brytyjska Nowa Szkocja
W Kolumbii Brytyjskiej regularny nadzór nad procesem walidacji w obszarze opieki pielęgniarskiej sprawuje Komitet Zarządzający NCAS, składający się z członków koledży pełniących funkcje organów regulacyjnych/kontrolnych (w tym British Columbia College of Nurses and Midwives). Koordynator ds. testów odbywa regularne wizyty w miejscach przeprowadzania testów, a także formalne audyty ośrodków, w których wykonywane są testy w laboratoriach symulacyjnych i testy ustne. Proces ustalania standardów NCAS prowadzony jest przez zewnętrzny ośrodek opracowywania testów współpracujący z ekspertami merytorycznymi. Pracownicy NCAS odpowiedzialni są za doskonalenie jakości, opracowywanie, wdrażanie i przegląd procesów, polityk i zasad testowania. Gdy monitorowanie i/lub ocena pokażą nieprawidłowości dotyczące konkretnych elementów walidacji, podlegają one ponownej ocenie. Wszelkie nieprawidłowości po stronie organizacji, które przeprowadzają testy w laboratoriach symulacyjnych i testy ustne, są rozwiązywane poprzez regularne konsultacje. W Nowej Szkocji procesy walidacji na bieżąco monitoruje Nova Scotia Health Learning Institute for Health Care Providers (Instytut Nauki o Zdrowiu dla pracowników służby zdrowia w Nowej Szkocji). Nova Scotia College of Nursing (wchodzący w skład Komitetu Zarządzającego NCAS) nadzoruje obszar pielęgniarstwa, monitoruje trendy w edukacji i zdawalność egzaminów NCLEX. Każda potrzeba poprawy jakości jest identyfikowana poprzez wewnętrzny i zewnętrzny proces ewaluacji.

 

W obu prowincjach, w ciągu 15 dni od otrzymania raportu NCAS, kandydatki/kandydaci, którzy nie zgadzają się z wynikami walidacji, mogą za opłatą (350 dolarów kanadyjskich) złożyć wniosek o jej ponowne rozpatrzenie. NCAS ma na to 21 dni.

Ponownego rozpatrzenia dokonuje asesor, który nie przeprowadzał pierwotnej walidacji. Nowy asesor analizuje wszystkie nagrania wideo z oryginalnej sesji testów w laboratoriach symulacyjnych i testy ustne. Następnie przygotowywany jest nowy raport, który bierze pod uwagę łączne wyniki testu komputerowego, testu w laboratoriach symulacyjnych i testu ustnego. Kandydaci mają prawo do złożenia tylko jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie wyników walidacji. Nie ma możliwości odwołania się od wyników testu komputerowego.

11. Finansowanie

Kolumbia Brytyjska Nowa Szkocja
W Kolumbii Brytyjskiej opłata za walidację kompetencji w obszarze jednego stanowiska (pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego) jest taka sama jak opłata za walidację kompetencji w obszarze dwóch stanowisk (dodakowo pielęgniarki licencjonowanej/pielęgniarza licencjonowanego) i wynosi 1500 dolarów kanadyjskich za test komputerowy oraz 1500 dolarów za test w laboratorium symulacyjnym i test ustny (łącznie 3000 dolarów). W Nowej Szkocji opłaty za walidację kompetencji w obszarze jednego stanowiska wynoszą odpowiednio 500 dolarów za test komputerowy i 1000 dolarów za laboratorium symulacyjne i test ustny (łącznie 1500 dolarów), a za walidację kompetencji w obszarze dwóch stanowisk – 1000 dolarów za test komputerowy i 1000 dolarów za laboratorium symulacyjne oraz test ustny (łącznie 2000 dolarów).

Dodatkowo w Nowej Szkocji kandydat/kandydatka może złożyć wniosek do Immigrant Services Association of Nova Scotia, ISSAN (Stowarzyszenie ds. Pomocy Imigrantom w Nowej Szkocji) o specjalną pożyczkę, aby pokryć koszty rejestracji, w tym opłaty za walidację, koszty podróży i zakwaterowania związane z testami oraz opłaty za wszelkie niezbędne kursy doszkalające.

W obu prowincjach, w przypadku przedłużenia lub zmiany terminu, obowiązują dodatkowe opłaty. Kandydatki/kandydaci muszą również pokryć koszty podróży, zakwaterowania i posiłków związane z udziałem w sesjach testowych.

12. Kontekst funkcjonowania dobrej praktyki

Kanada nie ma jednej Krajowej Ramy Kwalifikacji. Ramy kwalifikacji istnieją tylko na poziomie prowincji i terytoriów Kanady. W każdej prowincji/terytorium inna instytucja nadaje licencje. Na poziomie całego kraju nie istnieje również jedna organizacja odpowiedzialna za proces walidacji. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest liderem wśród regulowanych zawodów opieki zdrowotnej, w Kolumbii Brytyjskiej już od połowy lat dziewięćdziesiątych przeprowadzana jest walidacja w tym obszarze. Krajowa organizacja Canadian Association for Prior Learning Assessment, CAPLA (Kanadyjskie Stowarzyszenie do spraw Oceny Wcześniejszego Kształcenia) zapewnia możliwości rozwoju zawodowego dla personelu prowadzącego walidację. CAPLA opracowała również zestaw wytycznych dotyczących zapewniania jakości przeprowadzania procesów walidacji w obszarze opieki pielęgniarskiej w poszczególnych prowincjach w sposób wzorcowy.

Kolumbia Brytyjska Nowa Szkocja
Instytucja przeprowadzająca walidację (NCAS) zarządzana jest przez British Columbia College of Nurses and Midwives, którego głównym celem jest regulacja zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. British Columbia College of Nurses and Midwives jest członkiem organu krajowego, Canadian Council of Registered Nurse Regulators (Kanadyjskiej Rady Nadzoru Dyplomowanych Pielęgniarek/Dyplomowanych Pielęgniarzy). Nadzór nad walidacją kompetencji na stanowisku pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego jest tylko jedną z wielu usług, które zapewnia Nova Scotia Health Learning Institute for Health Care Providers. Głównym celem tej instytucji jest oferowanie programów certyfikacji dla specjalizacji wybieranych po otrzymaniu licencji pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego i dla innych pracowników służby zdrowia.

13. Ograniczenia

Złożona struktura całego procesu walidacji może wydawać się obcokrajowcom dość skomplikowana. W każdej prowincji/terytorium odpowiedzialna za walidację jest inna instytucja, a sam proces jest bardzo wymagający. Może to spowodować, że osoby potencjalnie kompetentne mogą nie przejść pomyślnie walidacji. Na wynik walidacji mogą w znaczący sposób wpłynąć czynniki kulturowe, nie tylko posiadanie odpowiednich kompetencji. Przykładem tu może być wyposażenie laboratorium symulacyjnego w danej prowincji Kanady, które znacznie różni się od podobnych laboratoriów w innych krajach.

Wróć na górę